Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 632/2011 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2011 , για τη θέσπιση παρέκκλισης, για το έτος 2011, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το μαλακό σίτο άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, προέλευσης τρίτων χωρών