Asia T-17/06: Kanne 23.1.2006 — Giant (China) v. neuvosto