Vec C-321/20: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. februára 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Barcelona – Španielsko) – CDT, SA/MIMR, HRMM (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Ochrana spotrebiteľov – Časové účinky rozsudku – Smernica 93/13/CEE – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Právomoc vnútroštátneho súdu v prípade podmienky kvalifikovanej ako „nekalá“ – Podmienka predčasnej splatnosti úveru – Čiastočné zrušenie obsahu nekalej podmienky – Zásada právnej istoty – Povinnosť konformného výkladu)