Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1089 zo 6. júla 2015, ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy na rok 2015 uplatniteľné na určité režimy priamej podpory ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a výška podielu na osobitnú odmínovaciu rezervu pre Chorvátsko