Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1089 (2015. gada 6. jūlijs), ar ko nosaka maksimālos budžeta apjomus 2015. gadam attiecībā uz dažām tiešā atbalsta shēmām, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1307/2013, un nosaka atmīnētās zemes apstrādei paredzēto īpašo rezervju daļu Horvātijai