Υπόθεση C-71/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 28ης Ιουλίου 2011 [αίτηση του Supreme Court of the United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Office of Communications κατά The Information Commissioner (Πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες — Οδηγία 2003/4/ΕΚ — Άρθρο 4 — Εξαιρέσεις από το δικαίωμα προσβάσεως — Αίτηση προσβάσεως συνεπαγόμενη στάθμιση πλειόνων συμφερόντων προστατευομένων από το άρθρο 4, παράγραφος 2, της εν λόγω οδηγίας)