Sprawa C-381/12 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 28 czerwca 2012 r. w sprawie T-133/09 I Marchi Italiani i Basile przeciwko OHIM — Osra, wniesione w dniu 9 sierpnia 2012 r. przez I Marchi Italiani Srl