Υπόθεση C-381/12 P: Αναίρεση που άσκησε στις 9 Αυγούστου 2012 η I Marchi Italiani Srl κατά της απόφασης που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 28 Ιουνίου 2012 στην υπόθεση T-133/09, I Marchi Italiani και Basile κατά ΓΕΕΑ — Osra