Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6042 – Brose/SEW/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES