Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6042 — Brose/SEW/JV) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП