Sprawa T-645/19: Postanowienie Sądu z dnia 9 września 2020 r. – IMG / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Współpraca na rzecz rozwoju – Wykonywanie budżetu Unii w ramach zarządzania pośredniego – Wykonanie wyroku Trybunału – Pismo Komisji, w którym żąda ona przedłożenia określonych dokumentów – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Akt przygotowawczy – Niedopuszczalność – Skarga o odszkodowanie – Ścisły związek z żądaniami skargi o stwierdzenie nieważności – Zawisłość sporu – Niedopuszczalność – Uchybienie wymogom formalnym – Artykuł 76 lit. d) regulaminu postępowania – Oczywista niedopuszczalność]