Zaak T-645/19: Beschikking van het Gerecht van 9 september 2020 — IMG/Commissie (“Beroep tot nietigverklaring – Ontwikkelingssamenwerking – Uitvoering van de begroting van de Unie in indirect beheer – Uitvoering van een arrest van het Hof – Brief van de Commissie waarin wordt verzocht om bepaalde documenten over te leggen – Niet voor beroep vatbare handeling – Voorbereidende handeling – Niet-ontvankelijkheid – Beroep tot schadevergoeding – Nauw verband met de vordering tot nietigverklaring – Aanhangigheid – Niet-ontvankelijkheid – Niet-inachtneming van de vormvoorschriften – Artikel 76, onder d), van het Reglement voor de procesvoering – Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)