Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/37 zo 7. decembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849, pokiaľ ide o pridanie Mongolska do tabuľky v bode I prílohy (Text s významom pre EHP)