Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/37 (2020. gada 7. decembris), ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, groza attiecībā uz Mongolijas svītrošanu no pielikuma I punkta tabulas (Dokuments attiecas uz EEZ)