Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/37 2020 m. gruodžio 7 d. kuriuo dėl Mongolijos išbraukimo iš priedo I punkto lentelės iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1675, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 (Tekstas svarbus EEE)