Υπόθεση T-729/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Ιουλίου 2020 — Dinamo κατά EUIPO (Favorit) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Favorit – Απόλυτος λόγος απαραδέκτου – Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001»)