Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1034 z dnia 15 lipca 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 26372) jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd, reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o) (Tekst mający znaczenie dla EOG)