Γραπτή ερώτηση E-0834/07 υποβολή: Syed Kamall (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Διακρίσεις εις βάρος γιατρών του Ηνωμένου Βασιλείου που σπουδάζουν εκτός ΕΕ