KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi-sisese tõhustatud solidaarsuse kohta varjupaigavaldkonnasVastutuse paremat jagamist ja suuremat vastastikust usaldust käsitlev ELi arengukava