2012/780/ЕС: Решение на Комисията от 5 декември 2012 година за правата на достъп до централния европейски регистър на препоръки за безопасност и отговорите на тях, създаден по силата на член 18, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО текст от значение за ЕИП