Sag C-406/11 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 9. marts 2012 — Atlas Transport GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) — Atlas Air Inc. (Appel — procesreglementets artikel 119 — EF-varemærker — ugyldighedssag — antagelse til realitetsbehandling ved appelkammeret — manglende indgivelse af skriftlig begrundelse for klagen — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 59 — forordning (EF) nr. 2868/95 — regel 49, stk. 1 — suspension af proceduren — forordning (EF) nr. 2868/95 — regel 20, stk. 7, litra c) — appel, som åbenbart skal afvises eller forkastes)