Návrh ROZHODNUTIE RADY ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2011/491/EÚ o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní protokolu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom