Позиция (ЕС) № 2/2017 на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета Приета от Съвета на 7 март 2017 г. (текст от значение за ЕИП)