Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2001 της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2001, για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης