Официален вестник на Европейския съюз, C 228, 3 август 2011г