Kohtuasi T-618/20: 5. oktoobril 2020 esitatud hagi – FZ jt versus komisjon