Поправка на Решение 2013/480/ЕС на Комисията от 20 септември 2013 година за установяване, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на определените в резултат от процедурата по интеркалибрация на класификационните стойности на мониторинговите системи на държавите членки и за отмяна на Решение 2008/915/ЕО ( ОВ L 266, 8.10.2013 г. )