Sklep Sveta 2012/768/SZVP z dne 9. marca 2012 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje