KOMISJONI ARVAMUS Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 7 punkti c alusel Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute kohta nõukogu esimesel lugemisel vastuvõetud seisukoha suhtes, milles käsitletakse järgmist ettepanekut: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius