Регламент (ЕС) № 1216/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година за установяване във връзка с присъединяването на Хърватия към Европейския съюз на специални временни мерки за назначаването на длъжностни лица и срочно наети служители на Съюза