Zaak T-338/08: Arrest van het Gerecht van 14 juni 2012 — Stichting Natuur en Milieu en Pesticide Action Network Europe/Commissie ( „Milieu — Verordening (EG) nr. 1367/2006 — Maximumresidugehalten voor pesticiden — Verzoek tot interne herziening — Weigering — Maatregel van individuele strekking — Geldigheid — Verdrag van Aarhus” )