Υπόθεση T-338/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Ιουνίου 2012 — Stichting Natuur en Milieu και Pesticide Action Network Europe κατά Επιτροπής [Περιβάλλον — Κανονισμός (ΕΚ) 1367/2006 — Ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων — Αίτηση εσωτερικής επανεξετάσεως — Απόρριψη — Μέτρο με ατομικό περιεχόμενο — Κύρος — Σύμβαση του Aarhus]