Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/634 на Комисията от 15 април 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на преходните разпоредби, на вписванията за Обединеното кралство и за подчинените на Британската корона територии Гърнзи, остров Ман и Джърси и на списъка на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на млечни продукти, за които се изисква да преминават специална обработка за ограничаване на риска във връзка с шап (текст от значение за ЕИП)