Υπόθεση C-472/15 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 4 Σεπτεμβρίου 2015 η Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) και η Sace BT SpA κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 25 Ιουνίου 2015 στην υπόθεση T-305/13, SACE και Sace BT κατά Επιτροπής