Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8502 — SoftBank/Bharti/Hon Hai/SB Energy) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП. )