Предварително уведомление за концентрация (Case M.10111 — CVC/Vivartia Holdings) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 59/08