Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8619 — Bridgepoint / Miller Homes) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )