2011/249/EU: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011 , Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/013 PL/Podkarpackie koneiden valmistus)