Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/2153 z dnia 7 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 w odniesieniu do kategorii operacyjnych danych osobowych oraz kategorii osób, których dane dotyczą i których operacyjne dane osobowe mogą być przetwarzane przez Prokuraturę Europejską w katalogu akt spraw (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 431 z dnia 21 grudnia 2020 r.)