Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1901 zo 7. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu citrinínu v potravinových doplnkoch na báze ryže fermentovanej červenými kvasinkami Monascus purpureus (Text s významom pre EHP)