Komisijos reglamentas (ES) 2019/1901 2019 m. lapkričio 7 d. kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios citrinino koncentracijos maisto papilduose, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra raudonosiomis mielėmis Monascus purpureus fermentuoti ryžai, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (Tekstas svarbus EEE)