Komisijos komunikato pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo 5 straipsnio 2 dalį kompetentingų institucijų ir bendrų ryšių palaikymo tarnybų atžvilgiu klaidų ištaisymas ( OL C 244, 2010 9 10 )