Komisjoni teatise (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2006/2004 (tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta) artikli 5 lõike 2 kohaste pädevate asutuste ja ühtsete kontaktasutuste kohta) parandus ( ELT C 244, 10.9.2010 )