Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές και τα ενιαία γραφεία σύνδεσης ( ΕΕ C 244 της 10.9.2010 )