Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1951 z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (obecnie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)) za rok budżetowy 2018