Rezolucija (EU) 2020/1951 Europskog parlamenta od 14. svibnja 2020. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (sada: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)) za financijsku godinu 2018.