Ψήφισμα (ΕΕ) 2020/1951 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαΐου 2020, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία [νυν Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)] για το οικονομικό έτος 2018