2010/630/EU: Kommissionens beslut av den 5 oktober 2010 om unionens ekonomiska bidrag till Frankrikes, Nederländernas, Sveriges och Förenade kungarikets nationella program för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn under 2010 [delgivet med nr K(2010) 6744]