Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 88/378/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček (Text s významem pro EHP)