Υπόθεση C-666/17 P: Αναίρεση που άσκησε στις 27 Νοεμβρίου 2017 η AlzChem AG κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 στην υπόθεση T-451/15, AlzChem AG κατά Επιτροπής